VERSENYSZABÁLYZAT

Adatkezelési Tájékoztató

Pannonsport Szervező és Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9700 Szombathely, Welther Károly u. 17. adószáma: 13132439-2-18, cégjegyzékszáma: 18 09 105670, a továbbiakban: „Adatkezelő”), mint a https://evezavaros.hu/ üzemeltetője ezúton teszi közzé a regisztráció és a regisztrációhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Regisztráció használatának megkezdésével a Regisztrációt kitöltő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználók”) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglalt valamennyi feltételeit, ezért kérjük, hogy a Regisztráció használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

A Felhasználók a Regisztráció során az alábbiak szerint adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

 • A Regisztráció során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok.
 1. A felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése

 

1., Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Pannonsport Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Welther Károly utca 17.

Adószám: 10325737-4-44

2., A kezelt adatok köre

A regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • teljes név;
 • bankszámlaszám;
 • e-mail cím;
 • telefonszám

A Regisztráció használata során a következő adatok kerülnek rögzítésre és tárolásra:

 • a Felhasználó által választott versenyszám (egyéni/váltó) megnevezése;
 • a Felhasználó sporteseményre történő jelentkezésének ténye és annak ideje;
 • a sportoló sporteseményen elért eredményei;
 • a versenyen készült fényképek

Adatkezelő a jelen pontban meghatározottakon kívül nem kezel a Felhasználóval kapcsolatban semmilyen személyes adatot, így különösen nem rögzíti a regisztráció igénybevétele során használt eszközre, elektronikus hírközlési hálózatra és böngészőre vonatkozó adatokat, a Felhasználó helyzetének meghatározására szolgáló adatokat.

A Regisztrációban történő adatmegadásra kizárólag a Vasi Vasember rendezvényre nevezők jogosultak.

3., Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Regisztráció segítségével elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

A Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Regisztrációval elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a regisztrációs oldal üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, valamint kapcsolattartás a Felhasználókkal.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a regisztráció esetében addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok legkésőbb 2020. december 31-én, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

4., A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Regisztráció során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Regisztráció során.

5., A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosult.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő által igénybe vett Arena 99 Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Welther Károly utca 17.) adatfeldolgozó végzi. Az adatfeldolgozó feladata: A regisztrációs weboldal használatával kapcsolatos technikai feladatok elvégzése.

Tárhelyszolgáltató:

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosításra alkalmas adatokat.

6., A Felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá- az érintett személyes adatainak továbbítása esetén- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a pannonsport@pannonsport.hu e-mail címen. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 10 (tíz) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult módosítani a Regisztráció során létrehozott profiljában személyes adatait, illetve kérheti személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a pannonsport@pannonsport.hu e-mail címen. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Felhasználó továbbá kérheti az adatai törlését vagy zárolását a pannonsport@pannonsport.hu e-mail címen, indokolás nélkül. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7., Adatbiztonság  

Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek légyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználókat hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy a Regisztráció során a személyes adatainak megadása esetén-annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik-, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseinek ellenére történő bekövetkezése esetén az adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatnak.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

8., Jogérvényesítési lehetőségek    

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a pannonsport@pannonsport.hu e-mail címre, vagy az Adatfeldolgozó 9700 Szombathely, Welther Károly utca 17. alatti postai címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
 • Bíróságnál.

9., Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

10., Simple bankkártyás fizetés (OTP csoport)

A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket.

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.

MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI?

 1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
 2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
 3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
 4. A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere visszairányítja a webáruház oldalára.

Bővebb információ: https://www.simple.hu/Fooldal

Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a(z) Pannonsport Kft. (9700 Szombathely, Welther Károly utca 17.) adatkezelő által a(z) https://evezavaros.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, telefonszám, számlázási adatok, szállítási adatok.  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Szombathely, 2023.június  15.

Pannonsport Kft.

Adatkezelő